پرستاری نیمسال اول 97-98

پرستاری در اختلالات سلامت مادر و نوزاد
پرستاری کودک سالم
تغذیه و تغذیه درمانی
داروشناسی
زبان تخصصی
کارآموزی در عرصه پرستاری داخلی و جراحی 2
کارآموزی در عرصه پرستاری داخلی و جراحی 4
کارآموزی در عرصه پرستاری بهداشت روان
مراقبت های جامع در پرستاری در بخش های ویژه
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان3
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان1
کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/فرد و خانواده/محیط
کارآموزی در عرصه پرستاری بزرگسالان/سالمندان1-3 و پرستاری در منزل
کارآموزی در عرصه پرستاری در مراقبت های ویژه