مامایی

اصول خدمات بهداشت جامعه(جامعه 1)
داروشناسی عمومی (1) 1
داروشناسی (2)
فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی3
فیزیوپاتولوژی و بیماری های داخلی3
فیزیولوژی 1(عملی)
کارآموزی بارداری طبیعی
کارآموزی بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده
کارآموزی بیماریهای زنان
کارآموزیهای بیماری های کودکان
کارآموزی پزشکی قانونی در مامایی
کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی در عرصه بهداشت باروری مادر و کودک و تنظیم خانواده
کارآموزی در عرصه بیماریهای داخلی و جراحی در بارداری
کارآموزی در عرصه رادیولوژی و سونولوژی و الکترولوژی در مامایی و نوزادان
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی
کارآموزی در عرصه مدیریت و کاربرد آن در مامایی
کارآموزی در عرصه نوزادان نیازمند مراقبت های ویژه
کارآموزی در عرصه بیماریهای زنان و ناباروری
کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی 2
کارآموزی نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
کارآموزی نوزادان
کارآموزی اصول پرستاری و مامایی و روش کار در اتاق عمل و زایمان
کارآموزی بیماری های داخلی و جراحی
کارآموزی زایمان طبیعی